Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach jest czynny:
 
Poniedziałek     od 7.00 do 15.00
Wtorek              od 7.00 do 15.00
Środa                od 7.00 do 15.00
Czwartek          od 7.00 do 15.00
Piątek               od 7.00 do 15.00

______________________________________________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie rządowego programu „Dobry start”, wnioski o przyznanie świadczenia dobry start przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Uprawnionymi do składania wniosku są: rodzicie; opiekunowie faktyczni; opiekunowie prawni; rodziny zastępcze; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych; dyrektorowie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; osoby uczące się.
Świadczenie to przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1)    jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2)    na dziecko z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia (w danym roku kalendarzowym):
1)    przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
2)    przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Termin składania wniosków:
- od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku  - wnioski składane drogą elektroniczną;
- od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku – wnioski składane osobiście w siedzibie GOPS.

STRONA MINISTERSTWA RODZINY, RACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, o pozytywnym załatwieniu wniosku, będzie informował mailowo z adresu: dobrystart@gops.wilkowice.pl na wskazany we wniosku adres mailowy. Korespondencja ta nie wymaga potwierdzenia przez odbiorcę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że otrzymana wiadomość pochodzi z innego źródła niż GOPS w Wilkowicach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33/499 00 77 w. 201 lub w. 210. 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

2018-06-22  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

______________________________________________________________________________________________________________

 

2018-06-21  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

_____________________________________________________________________________________________________________

Tryb udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31.08.2016r. określa szczegółowe  warunki  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz tryb ich pobierania.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

RODO - Obowiązek Informacyjny

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie nieczynny w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek).

 

________________________________________________________________________________________________________________

Z dniem 1 stycznia 2018r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz.U. z 2017r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.

Numer telefonu: 32 606 33 56,          32 606 33 65

Adres do korespondencji :

                                          Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                               Wydział Polityki Społecznej

                                                  Ul. Powstańców 41a

                                                     40-024 Katowice

pobierz dokument

_________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Bystrej, Mesznej i Wilkowic o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedztwie, a także osoby bezdomne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, tel. 33 499 00 77 wew. 201-206 w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

___________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla osób którym przysługuje pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Wilkowicach informuje mieszkańców gminy Wilkowice uprawnionych do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, że wnioski o w/w pomoc będą wydawane oraz będzie można je składać wraz z kompletem dokumentów od 01-09-2017r. do 15-09-2017r. w  sali sesyjnej Urzędu Gminy Wilkowice.

pobierz wniosek

____________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że od dnia 16-08-2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wilkowicach, został uruchomiony punkt przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom Gminy Wilkowice, że dobiega końca okres świadczeniowy 2016/2017

Z dniem 30-09-2017r. kończy się okres na jaki ustalono prawo do świadczenia wychowawczego oraz prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z dniem 31-10-2017r. kończy się okres na jaki ustalono prawo do zasiłku rodzinnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus można składać od 01-08-2017r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od 01-08-2017r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać od 01-09-2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli masz trudności i problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w rodzinie lub w środowisku, nie radzisz sobie ze stresem, przeżywasz rozterki itd…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości korzystania z bezpłatnych usług psychologa dla osób dorosłych.
Psycholog przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach,  ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice.
Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w SGZOZ w Wilkowicach tel. 33 8171 242, tel. 33 8170 832, tel. kom. 696 050 760.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

W 2017r. została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej a Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” na pozyskiwanie nowych partnerów w ramach Karty Dużej Rodziny.
Obecnie w 2017r. negocjowanie i podpisywanie umów partnerskich w ramach programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny należy do Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".
Zapraszamy wszystkich potencjalnych Partnerów (niezależnie od branży, czy wielkości) przedsiębiorców i instytucje działających na terenie Gminy Wilkowice do przystąpienia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny.  Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Zainteresowane przystąpieniem do programu Karty Dużej Rodziny podmioty proszone są
o kontakt z Panią Karoliną Sokólską karolina.sokolska@3plus.pl tel.: +48 732 988 446
Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa a Przedsiębiorca zyska:
• wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym
• umożliwienie posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
w materiałach reklamowych i promocyjnych
• możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych
• prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej  biznesu
• zaufanie nowych i obecnych klientów co zwiększy zyski
• zyskaniu prestiżu
• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin

    W programie obecnie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce.

_______________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

 

POMOC BEZDOMNYM
W OKRESIE ZIMOWYM NA TERENIE GMINY WILKOWICE
Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25 tel. (33) 4990077 wew. 201-206, 512-123-065
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Całodobowy bezpłatny numer - 800-100-022
Straż Gminna – (33) 4990077 wew. 130, 150, 321
Policja - 997
Telefon alarmowy w sytuacjach zagrożenia – 112

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY WILKOWICE


    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Wilkowice o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne, starsze i niepełnosprawne zamieszkujące w sąsiedztwie, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
    Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25 tel. 33 499 00 77 wew. 201-206

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku rodzinnego, że z dniem 31 października 2016 r. kończy się okres zasiłkowy 2015/2016.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2014r. został wprowadzony program Karta Dużej Rodziny wspierający rodziny wielodzietne zapewniający zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów Karty Dużej Rodziny. Obecnie do programu włączyło się ponad 1200 podmiotów.
W związku z powyższym zapraszamy firmy i instytucje funkcjonujące na terenie Gminy Wilkowice do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zachęcamy podmioty niezależnie od branży i wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Aby zgłosić swoją firmę do programu należy wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny dostępną na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl określając, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Państwa firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
Więcej informacji:
- Śląski Urząd Wojewódzki Renata Kostiw-Rydzek tel. (32) 20 77 805
kostiwr@katowice.uw.gov.pl
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Milena Strąk-Małecka tel. (22) 237 00 72
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Anna Worko tel. (22) 237 00 76
- rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
Korzyści wynikające z przystąpienia do programu dla firm i instytucji:
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą Państwa firmy;
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do rodzin wielodzietnych;
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”;
- zwiększenie lojalności konsumentów,
- wzrost konkurencyjności,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
- podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy.