Struktura organizacyjna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach:
Dział Pomocy Społecznej

Zatrudnieni:

Koordynator – Starszy Specjalista Pracy socjalnej,
Starsi Specjaliści Pracy Socjalnej
Specjaliści pracy socjalnej
Pracownicy socjalni
Starszy administrator

Zadania:

udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
praca socjalna;
sporządzanie wywiadów środowiskowych
pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych
zawieranie kontraktów socjalnych;
przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny;
obsługa administracyjno-techniczna Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych;
prowadzenie dokumentacji realizacja programów i projektów, w tym współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej;
realizacja dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych;

Dział Świadczeń Rodzinnych

Zatrudnieni:

Kierownik działu
Starsi administratorzy
Administratorzy
Pomoc administracyjna

Zadania:

Prowadzenie postępowań w sprawach:
świadczeń rodzinnych
funduszu alimentacyjnego
zasiłku dla opiekuna
świadczenia wychowawczego (500+)
świadczeń „za życiem”
pomocy materialnej dla uczniów

Dział Księgowości

Zatrudnieni:

Główny księgowy
Inspektor

Zadania:

Obsługa finansowa ośrodka