Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta Dużej Rodziny istnieje od 16 czerwca 2014r. weszła w życie zgodnie
z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Następnie rozporządzenie zastępuje ustawa.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny określa warunki, jakie członkowie rodzin wielodzietnych muszą spełniać, aby móc korzystać z uprawnień
i korzyści jakie daje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą korzystać z oferty w ponad 14 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad tysiąc firm
i instytucji z całej Polski.
Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej na temat oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Wydawana jest ona w instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, chyba że posiada się już jedną formę karty a składa się wniosek o dodatkową formę należy wtedy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli złożono wniosek o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., zostanie się zwolnionym z tej opłaty jeśli złożony zostanie wniosek o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).
Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.
Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;
aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek
w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”
aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.
aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.
Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny w formie interaktywnej mapki lub w wykazie excel.
 Duplikat Karty Dużej Rodziny, wydawany w przypadku zgubienia bądź kradzieży Karty, kosztuje 9,40 zł.
Istnieje możliwość składania drogą elektroniczną ww. wniosków oraz dokumentów, wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny (Portal Informacyjno-Usługowy  Emp@tia, PIU Emp@tia),  dostępnym pod adresem: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Do wniosku przedstawia się następujące dokumenty:
- oświadczenia dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach
- dokument tożsamości pełnoletnich członków rodziny
- w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
- w przypadku cudzoziemców okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Do korzystania z uprawnień wynikających z posiadania KDR mają prawo członkowie rodziny wielodzietnej, tzn. rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub w szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo dla mieszkańców województwa śląskiego !!!!!!!
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku przyjęto Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” stanowi on kontynuację działań podjętych w ramach wcześniejszego projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny.
Celem głównym Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny jest Wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego,
poprzez:
promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,
zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług,
zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,
promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin wielodzietnych. Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów Programu zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym na podstawie dokumentu legitymacyjnego tj. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 Aktualna oferta ulg i uprawnień publikowana jest na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl
Do programu systematycznie zapraszani są nowi partnerzy – przedsiębiorcy, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty.
W maju 2015 roku została wydana Milionowa Karta Dużej Rodziny.
W Gminie Wilkowice obsługą związana z karta dużej rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Spersonalizowana Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.
W Gminie Wilkowice od początku istnienia programu złożono 254 wnioski i wydano 906 kart tradycyjnych i 133 karty elektroniczne (stan na 29.10.2018r)
Miejsca, w których można skorzystać ze zniżek oznaczone są hasłem:                        
„TU REALIZUJEMY PROJEKT „ŚLĄSKIE DLA RODZINY- KARTA DUŻEJ RODZINY”               

oraz
„TU HONORUJEMY KARTĘ DUŻEJ RODZINY”.