Jesteś tutaj: Start / Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Karta dużej rodziny istnieje od 16 czerwca 2014r. Weszła w życie zgodnie
z rozporządzeniem rady ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
Następnie rozporządzenie zastępuje ustawa.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. 2016 poz. 785) określa warunki, jakie członkowie rodzin wielodzietnych muszą spełniać, aby móc korzystać z uprawnień i korzyści jakie daje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze Karty Dużej Rodziny (KDR) mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez ponad tysiąc firm i instytucji z całej Polski.
Posiadacze Karty będą mieli możliwość korzystania z bogatej oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Więcej na temat oferowanych zniżek można znaleźć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl lub www.empatia.mpips.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.
Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny w formie interaktywnej mapki lub w wykazie excel.
W maju 2015 roku została wydana Milionowa Karta Dużej Rodziny.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów. Wydawana jest ona bezpłatnie w instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. W Gminie Wilkowice obsługą związana z karta dużej rodziny zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Spersonalizowana Karta wydawana jest każdemu członkowi rodziny wielodzietnej.
Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka)  na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Do wniosku przedstawia się następujące dokumenty:
- oświadczenia dostępne w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach
- dokument tożsamości pełnoletnich członków rodziny
-  w przypadku dzieci do 18 roku życia - akty urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
Akty urodzenia  do KDR można uzyskać bezpłatnie!
- w przypadku małżonka rodzica - akt małżeństwa
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
- w przypadku cudzoziemców okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
Do korzystania z uprawnień wynikających z posiadania KDR mają prawo członkowie rodziny wielodzietnej, tzn. rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1)    w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2)    w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub w szkole wyższej;
3)    bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 
Dodatkowa dla mieszkańców województwa śląskiego !!!!!!!
Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku przyjęto Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2015 r., poz. 2953).
Stanowi on kontynuację działań podjętych w ramach wcześniejszego projektu Samorządu Województwa Śląskiego pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny.
Celem głównym Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny jest Wzmocnienie i wsparcie rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego,
poprzez:
•    promowanie rodziny jako naturalnego środowiska rozwoju,
•    zwiększanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
•    wspieranie dostępu rodzin wielodzietnych do usług,
•    zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania czasu,
•    promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej.
Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” adresowany jest do rodzin wielodzietnych. Zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów Programu zostaną przyznane rodzinom wielodzietnym na podstawie dokumentu legitymacyjnego tj. ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 Aktualna oferta ulg i uprawnień publikowana jest na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl
Program jest realizowany przez Województwo Śląskie, przy czym za jego koordynowanie odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
W Gminie Wilkowice od początku istnienia programu złożono 133 wnioski i  wydano 609 kart (stan na 11.03.2016r)
W 2014r. złożono 77 wniosków i wydano 393 karty. W 2015r. złożono 46 wnioski i wydano 205 kart. W 2016r. na dzień 11.03.2016r złożono 10 wniosków i wydano 11 kart.