Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na naszej stronie

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach jest czynny:
 
Poniedziałek     od 7.00 do 15.00
Wtorek              od 7.00 do 15.00
Środa                od 7.00 do 15.00
Czwartek          od 7.00 do 15.00
Piątek               od 7.00 do 15.00

Tel. 33 443 22 55

Numery wewnętrzne

100 Pracownik Socjalny – projekt
101 Świadczenia Rodzinne - przyjmowanie wniosków
102 Pracownik Socjalny, Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
103 Koordynator pracowników socjalnych
104 Pracownik Socjalny - Karta Dużej Rodziny
200 Księgowość
201 Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych
202 Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia Rodzinne
204 Dyrektor GOPS
204 Sekretariat
300 Asystent Rodziny

______________________________________________________________________________________________________________

Konsultacje spoeczne - zmiana prawa miejscowego

pobierz tekst

_______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu czerwcu 2019 r., przelewem na konta osobiste:

 

  • świadczeń rodzinnych,

  • świadczeń wychowawczych

  • zasiłku dla opiekuna

 

nastąpi w dniach od 24 do 26 czerwca 2019 r.

  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego

nastąpi w dniu 26 czerwca 2019 r.

W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 26 czerwca 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

 

_______________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice!
Informujemy, że w Wielki Piątek, tj. dnia 19.04.2019 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie nieczynny.

______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
Od 1 stycznia 2019 roku Kartę Dużej Rodziny mogą uzyskać rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, rodzice nie mogą być pozbawieni — w stosunku do co najmniej trojga dzieci — władzy rodzicielskiej ani ograniczeni we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.
Od 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). W przypadku gdy osoba posiada już jedną formę karty a składa się wniosek o dodatkową formę należy wtedy ponieść opłatę 9,21 zł (jeśli złożono wniosek o przyznanie tradycyjnej Karty Dużej Rodziny do dnia 31 grudnia 2017 r., zostanie się zwolnionym z tej opłaty jeśli złożony zostanie wniosek
o przyznanie karty elektronicznej do 31 grudnia 2019 r.).
Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Parkowa 10,  tel. 33 443 22 55 w. 10

______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu marcu 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 22 do 26 marca 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
nastąpi w dniu 26 marca 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 26 marca 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

___________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu lutym 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 22 do 25 lutego 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
      nastąpi w dniu 25 lutego 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 25 lutego 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu lutym 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 22 do 25 lutego 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
nastąpi w dniu 25 lutego 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 25 lutego 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_______________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata, w miesiącu styczniu 2019 r., przelewem na konta osobiste:

świadczeń rodzinnych,
świadczeń wychowawczych
zasiłku dla opiekuna

nastąpi w dniach od 24 do 28 stycznia 2019 r.
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
nastąpi w dniu 28 stycznia 2019 r.
W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 28 stycznia 2019 r. w godz. od 9.30 – 14.00

_______________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 24 grudnia 2018 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach
będzie nieczynny

________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2018

pobierz informację

__________________________________________________________________________________________________________________

 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że w okresie zasiłkowym 2018/2019 wypłata

 

  • świadczeń rodzinnych,

  • świadczeń wychowawczych

  • zasiłku dla opiekuna

w miesiącu grudniu 2018 nastąpi w dniach od 19 do 21 grudnia 2018r.

W kasie Banku Spółdzielczego w dniu 21 grudnia 2018 r. w godz. od 9.30 – 14.00

____________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Wilkowic, Bystrej i Mesznej o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedztwie, a także osoby bezdomne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Parkowa 10 tel. 33 443 22 55 wew. 100-104.
Dyrektor GOPS W Wilkowicach

______________________________________________________________________________________________________________

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY, WNIOSKÓW 500+, WNIOSKÓW 300+, ZASIŁKÓW PELĘGNACYJNYCH, BECIKOWEGO W NOWEJ SIEDZIBIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ WILKOWICE, UL. PARKOWA 10

_______________________________________________________________________________________________________________

W związku z wejściem w życie rządowego programu „Dobry start”, wnioski o przyznanie świadczenia dobry start przyjmowane będą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w Dziale Świadczeń Rodzinnych.
Wnioski składa się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Uprawnionymi do składania wniosku są: rodzicie; opiekunowie faktyczni; opiekunowie prawni; rodziny zastępcze; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; dyrektorowie placówek opiekuńczo-wychowawczych; dyrektorowie regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych; osoby uczące się.
Świadczenie to przyznawane jest jednorazowo w wysokości 300,00 zł.
Świadczenie dobry start nie przysługuje:
1)    jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2)    na dziecko z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego.
Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia (w danym roku kalendarzowym):
1)    przez dziecko lub osobę uczącą się 20 roku życia;
2)    przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Termin składania wniosków:
- od 1 lipca danego roku do 30 listopada danego roku  - wnioski składane drogą elektroniczną;
- od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku – wnioski składane osobiście w siedzibie GOPS.

STRONA MINISTERSTWA RODZINY, RACY I  POLITYKI SPOŁECZNEJ

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, o pozytywnym załatwieniu wniosku, będzie informował mailowo z adresu: dobrystart@gops.wilkowice.pl na wskazany we wniosku adres mailowy. Korespondencja ta nie wymaga potwierdzenia przez odbiorcę. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że otrzymana wiadomość pochodzi z innego źródła niż GOPS w Wilkowicach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 33/499 00 77 w. 201 lub w. 210. 

 

______________________________________________________________________________________________________________

 

2018-06-22  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

______________________________________________________________________________________________________________

 

2018-06-21  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji aktu prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

_____________________________________________________________________________________________________________

Tryb udzielania pomocy w formie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Uchwała nr XXVI/211/2016 Rady Gminy Wilkowice z dnia 31.08.2016r. określa szczegółowe  warunki  przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególne warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz tryb ich pobierania.

 

__________________________________________________________________________________________________________________

 

RODO - Obowiązek Informacyjny

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach będzie nieczynny w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek).

 

________________________________________________________________________________________________________________

Z dniem 1 stycznia 2018r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin ( Dz.U. z 2017r. poz. 1428), Marszałek Województwa Śląskiego przekazuje Wojewodzie Śląskiemu zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego.

W związku z tym, zadanie koordynacji ww. świadczeń realizować będzie Oddział do Spraw Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego wraz z Zespołem do spraw weryfikacji uprawnień i ustalania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w Wydziale Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.

Numer telefonu: 32 606 33 56,          32 606 33 65

Adres do korespondencji :

                                          Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                               Wydział Polityki Społecznej

                                                  Ul. Powstańców 41a

                                                     40-024 Katowice

pobierz dokument

_________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Bystrej, Mesznej i Wilkowic o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze zamieszkujące w sąsiedztwie, a także osoby bezdomne, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25, tel. 33 499 00 77 wew. 201-206 w godzinach od 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach

___________________________________________________________________________________________________________________

Informacja dla osób którym przysługuje pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.
Gminny Ośrodek Pomocy  Społecznej w Wilkowicach informuje mieszkańców gminy Wilkowice uprawnionych do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, że wnioski o w/w pomoc będą wydawane oraz będzie można je składać wraz z kompletem dokumentów od 01-09-2017r. do 15-09-2017r. w  sali sesyjnej Urzędu Gminy Wilkowice.

pobierz wniosek

____________________________________________________________________________________________________________________

Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Wilkowicach informuje, że od dnia 16-08-2017r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Wilkowicach, został uruchomiony punkt przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy/zasiłkowy 2017/2018.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom Gminy Wilkowice, że dobiega końca okres świadczeniowy 2016/2017

Z dniem 30-09-2017r. kończy się okres na jaki ustalono prawo do świadczenia wychowawczego oraz prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z dniem 31-10-2017r. kończy się okres na jaki ustalono prawo do zasiłku rodzinnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus można składać od 01-08-2017r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać od 01-08-2017r.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych można składać od 01-09-2017r.

________________________________________________________________________________________________________________

Jeśli masz trudności i problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem w rodzinie lub w środowisku, nie radzisz sobie ze stresem, przeżywasz rozterki itd…
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o możliwości korzystania z bezpłatnych usług psychologa dla osób dorosłych.
Psycholog przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 w Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Wilkowicach,  ul. Wyzwolenia 18, 43-365 Wilkowice.
Konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie się w SGZOZ w Wilkowicach tel. 33 8171 242, tel. 33 8170 832, tel. kom. 696 050 760.

___________________________________________________________________________________________________________________

 

W 2017r. została podpisana umowa między Ministerstwem Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej a Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” na pozyskiwanie nowych partnerów w ramach Karty Dużej Rodziny.
Obecnie w 2017r. negocjowanie i podpisywanie umów partnerskich w ramach programu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny należy do Związku Dużych Rodzin "Trzy Plus".
Zapraszamy wszystkich potencjalnych Partnerów (niezależnie od branży, czy wielkości) przedsiębiorców i instytucje działających na terenie Gminy Wilkowice do przystąpienia do grona Partnerów Karty Dużej Rodziny.  Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Zainteresowane przystąpieniem do programu Karty Dużej Rodziny podmioty proszone są
o kontakt z Panią Karoliną Sokólską karolina.sokolska@3plus.pl tel.: +48 732 988 446
Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa a Przedsiębiorca zyska:
• wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych na wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym
• umożliwienie posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
w materiałach reklamowych i promocyjnych
• możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych
• prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej  biznesu
• zaufanie nowych i obecnych klientów co zwiększy zyski
• zyskaniu prestiżu
• zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
• współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin

    W programie obecnie uczestniczy już ponad 1000 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w ponad 10 tys. miejsc w całej Polsce.

_______________________________________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

_______________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

 

POMOC BEZDOMNYM
W OKRESIE ZIMOWYM NA TERENIE GMINY WILKOWICE
Informację o możliwościach pomocy w zakresie noclegu i wyżywienia uzyskasz
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wilkowicach
ul. Wyzwolenia 25 tel. (33) 4990077 wew. 201-206, 512-123-065
od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

Całodobowy bezpłatny numer - 800-100-022
Straż Gminna – (33) 4990077 wew. 130, 150, 321
Policja - 997
Telefon alarmowy w sytuacjach zagrożenia – 112

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY WILKOWICE


    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach, w związku ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Wilkowice o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne, starsze i niepełnosprawne zamieszkujące w sąsiedztwie, które nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie w trudnych zimowych warunkach.
    Wszelkie informacje o tych osobach prosimy zgłaszać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowicach, ul. Wyzwolenia 25 tel. 33 499 00 77 wew. 201-206

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowicach przypomina mieszkańcom Gminy Wilkowice uprawnionym do zasiłku rodzinnego, że z dniem 31 października 2016 r. kończy się okres zasiłkowy 2015/2016.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 są przyjmowane od dnia 1 września 2016 r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2014r. został wprowadzony program Karta Dużej Rodziny wspierający rodziny wielodzietne zapewniający zniżki i dodatkowe uprawnienia oferowane przez partnerów Karty Dużej Rodziny. Obecnie do programu włączyło się ponad 1200 podmiotów.
W związku z powyższym zapraszamy firmy i instytucje funkcjonujące na terenie Gminy Wilkowice do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. Do współpracy zachęcamy podmioty niezależnie od branży i wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
Aby zgłosić swoją firmę do programu należy wypełnić e-deklarację dołączenia do Karty Dużej Rodziny dostępną na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl określając, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź inne korzyści Państwa firma może zaoferować rodzinom wielodzietnym.
Więcej informacji:
- Śląski Urząd Wojewódzki Renata Kostiw-Rydzek tel. (32) 20 77 805
kostiwr@katowice.uw.gov.pl
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Milena Strąk-Małecka tel. (22) 237 00 72
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Anna Worko tel. (22) 237 00 76
- rodzina.gov.pl/duza-rodzina/zostan-partnerem-karty-duzej-rodziny
Korzyści wynikające z przystąpienia do programu dla firm i instytucji:
- zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą Państwa firmy;
- współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do rodzin wielodzietnych;
- możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”;
- zwiększenie lojalności konsumentów,
- wzrost konkurencyjności,
- kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
- podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy.